Podklady

Podklady k vypracovaniu znaleckého posudku
podľa druhu nehnuteľnosti

POZEMKY

Pozemky v zastavanom území obce (bez stavieb):

 • List vlastníctva (LV)
 • Aktuálna kópia snímky z katastrálnej mapy
 • Geometrický plán (ak bude predmetom ohodnotenia len časť pozemku)
 • Územno-plánovacia informácia o možnom využití pozemku (ak pozemok nie je zastavaný stavbou)

Pozemky mimo zastavaného územia obce:

 • List vlastníctva
 • Aktuálna kópia snímky z katastrálnej mapy
 • Podľa druhu pozemku zapísaného na LV znalec zváži ďalší postup

REZIDENČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

Byty:

 • List vlastníctva
 • Aktuálna kópia snímky z katastrálnej mapy
 • Pôdorys bytu
 • Doklad o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie od správcu domu)
 • V prípade nadstavieb bytových domov – okrem dokladu o veku pôvodnej stavby aj doklady o veku nadstavby (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie od správcu)

Rodinné domy, záhradné domy, chaty, vily, rekreačné chalupy s príslušenstvom k hlavnej stavbe (garáž,
drobné stavby, hospodárske budovy atď.):

 • List vlastníctva
 • Aktuálna kópia snímky z katastrálnej mapy
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby (ak stavba ešte nie je zapísaná na LV, pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností je potrebný znalecký posudok)
 • Projektová dokumentácia stavby
 • Kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad o začiatku užívania stavby
 • Stavebné povolenie (ak je stavba rozostavaná alebo je realizovaná zmena stavby - prístavba/nadstavba)
 • Vyjadrenie stavebného (obecného) úradu k ohláške, ak si realizované práce podľa stavebného zákona vyžadujú ohlasovaciu povinnosť

NEREZIDENČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

Stavby, ktoré slúžia na podnikateľské účely (sklady, dielne , hromadné garáže, hotely, ubytovne,
administratívne budovy atď.):

 • List vlastníctva
 • Aktuálna kópia snímky z katastrálnej mapy
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby (ak stavba ešte nie je zapísaná na LV, pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností je potrebný znalecký posudok)
 • Projektová dokumentácia stavby
 • Kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad o začiatku užívania stavby
 • Stavebné povolenie (ak je stavba rozostavaná alebo je realizovaná zmena stavby - prístavba/nadstavba)
 • Vyjadrenie stavebného (obecného) úradu, ak si realizované práce podľa stavebného zákona vyžadujú ohlasovaciu povinnosť
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Poistenie objektov
 • Platby za : vodu, plyn, elektro, vykurovanie, strážnu službu, OLO a iné služby
 • Nájomné zmluvy (ak sa stavba alebo jej časti prenajímajú)

Podklady pre ostatné odvetvia

Podklady potrebné pre spracovanie znaleckých posudkov (znaleckých úkonov) pre odvetvie 
Pozemné stavby a je potrebné vždy individuálne konzultovať.

Vo všeobecnosti je ale vždy potrebné pripraviť:

 • Vlastnícke doklady - napr. list vlastníctva (akýkoľvek aktuálny)
 • Projektovú dokumentáciu týkajúcu sa plánovaného posudzovania
 • Iné doklady - napr. stavebné denníky, certifikáty o zabudovaných stavebných materiáloch a výrobkoch, katalógové listy zabudovaných materiálov atď.
© JAN KOVALCIK 2013